ภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของ คณะกรรมาธิการ วิสามัญศึกษา คลองไทย

 

(คอคอดกระ) ที่ผ่านมา ของวุฒิสภา 2544-2548

 

 
     
  1. วุฒิลงพื้นที่สำรวจจังหวัดภาคใต้ที่แนวคลองไทยผ่าน  
 

2. วุฒิลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชน

 
 

3. วุฒิกับคณะบุคคลทั้งไทย และต่างประเทศที่เข้าพบ

 
  4. วุฒิรายงานผลการศึกษาคลองไทยสู่ประชาชนทางโทรทัศน์  
 

5. วุฒิศึกษาดูงานท่าเรือ คลองนาๆชาติ และการบริหารคลองต่างๆที่ต่างประเทศ

 
     
 

------------------------------

 

www.thai-canal.org