image-Activity02

 

รวมภาพกิจกรรมต่างๆ

 
     
  1. กิจกรรมต่างๆให้ความรู้เรื่องคลองไทย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
  2. ภาพกิจกรรมคลองไทยให้ความรู้ประชาชน  
     
 

------------------------------

 

www.thai-canal.org