index_06
ขณะนี้ online :1คน

จำนวนผู้เยี่ยมชมรวมเว็ปคลองไทยก่อตั้ง 22 สิงหาคม 2545.  www.thai-canal.org. Launched in August 22, 2002.

 
 
Thai Canal Frequently Asked Questions
 
ผลการศืกษาคอคอดกระของสภาพัฒฯ
 
ผลการศึกษาคลองไทยของวุฒิสภา
Senate-Report-01
 
เอกสารขุดคลองไทย แล้วประเทศไทยได้อะไร?
 
 
 
ภาพใช้การบรรยายประกอบ
 
 
 
บันทีกข้อเสนอขุดคอคอดกระ ของนายปรีดี พนมยงค์ กุมภาพันธ์ 2501์
 
 
 
ประวัติความเป็นมาคลองไทย
report5
 
History of the Thai Canal
 
การก่อตั้งชมรมคลองไทย
ประว้ติ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล
 
 

Link ฐานข้อมูล

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘

โครงการคอคอดกระ(คลองไทย) ภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
www.pantip.com
www.mthai.com
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
www.thailandindustry.com
www.thaitownusa.com
www.prachatai.com
www.sudipan.net
คลองไทยในสายตาของคนสิงค์โป
www.logisticnews.net
www.thaipetroweb.com

โครงการคลองไทยเป็นโครงการขนาดใหญ่มีผลต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติโดยตรง จะต้องผ่านการทำประชาพิจารณ์และ ประชามติของประชาชน การให้ความรู้ในเรื่องต่างๆของโครงการ ถึงผลดีผลเสียอย่างถูกต้องและชัดเจนจะเป็นส่วนสำคัญทำให้โครง การสำเร็จ 9 กุมภาพันธ์ 2551 การเมืองเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ของประชาชนทั้งประเทศ หากประชาชนไม่สนใจการ เมืองและเห็น แก่ได้ก็จะมีแต่นักการเมืองที่ไม่ดีเข้ามามีอำนาจ ประเทศชาติก็มีแต่จะตกต่ำทุกข์ยากทั้งหลายก็จะตกอยู่กับประชาชน 15 มิถุนายน 2551 ตัดวงจร กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง การเมืองภาคประชาชนจะต้องเข้มแข็ง การได้มาของรัฐบาลต้องมาจากการ เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทั้งประเทศ 9 มิถุนายน 2552

 

โครงการขุดคลองไทยเพื่อการศึกษาของประชาชนทุกคน เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง ให้เกิดประโยขนสูงสุดต่อประเทศชาติ ที่จะดำเนินการให้โครง การนี้ เกิดได้ด้วยครามเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ จึงต้องอาศัยการแสดงความคิดเห็นผ่านในเว็ป You Tube (ขอขอบคุณเว็ปนี้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย) ดังที่จะเสนอต่อไป โดยคริกบนรูปที่มีข้อมูลที่ท่านสนใจ

Thai canal project on the education of all people. To participate in comments widely interrelated. Transport policy up to the country. To implement the project with the approval of the blue majority. It requires expression See through the web You Tube (and thanks web You Tube at this) as to offer the following. The Cricket on the form with information on your interest.

 
You tube : คลองไทยเข้าสภา Tags: วันประวัติศาสตร์คลองไทย Refer: วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548
YT16
You tube : คลองไทยกับอังกฤษ Tags: ข้อตกลงหลังสงครามโลกครั้งที่2 Refer: 20 กันยายน 2554
You tube : จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการก่อสร้าง? Tags:ทีวีรัฐสภาตอน2 Refer: 22 มิถุนายน 2554
You tube : คลองไทยกับกระบวนทัศน์ภาครัฐ ตอนที่ 1 Tags: ความคิดเห็นของอนุกรรมาธิการ Refer: วันที่ 5 มกราคม 2554 You tube : คลองไทยกับกระบวนทัศน์ภาครัฐ ตอนที่ 2 Tags: ความคิดเห็นของอนุกรรมาธิการ Refer: วันที่ 5 มกราคม 2554
You tube : วิสัยทัศน์สภาหอการค้าต่อคลองไทย Tags: สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย Refer: วันที่ 5 มกราคม 2554
You tube : คลองไทยกับสิงคโปร์ Tags: ม.เทคโนโลยีสุรนารี ตอนที่ 1 Refer: วันที่ 15 กรกฎาคม 2553
You tube : คลองไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ Tags: คลองไทยจะลดค่าขนส่งของประเทศ Refer: วันที่ 4 กรกฎาคม 2550
You tube : ความรู้ของคนไทยกับคลองไทย Tage: สโมสรโรตารีสำโรงตอน 1 Refer: วันที่ 16 กรกฎาคม 2550
You tube : คลองไทยกับข้อเสีย Tage: สโมสรโรตารีสำโรงตอน 3 Refer: วันที่ 16 กรกฎาคม 2550
You tube : บินสำรวจแนวคลองไทย Tags: สำรวจแนวคลองไทยเส้น 9A Refer: วันที่ 31 มีนาคม 2547
     
  เทปบันทึกเบื่องหลังรายการ โทรทัศท้องถิ่นของ Los Angeles บรรยายพิเศษ ณ วัดไทยใน Los Angeles รัฐ California วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2549 (คริกดู VDO 24:43 นาที)  
 
ตอบสัมภาษณ์นักข่าวเดอะเนชั่น "ทำไมคลองไทยไม่เกิดขึ้นซักที ?" 1 พฤศจิกายน 2548 คริกฟังเสีย(งพร้อมภาพประกอบ 3:20 นาที) Why has the Thai Canal Project been neglected ? November 1, 2005 click for detail (3:20 min)
 
 
ตอบสัมภาษณ์นักข่าวเดอะเนชั่น "คลองไทยกับการแก้ปัญหาทางภาคใต้ ?" 1 พฤศจิกายน 2548 (คริกฟังเสียงพร้อมภาพประกอบ 2:19 นาที) The Thai Canal and the problem solving of Southern Thailand unrest ? November 1, 2005 click for detail (2:19 min)
 
 
ตอบสัมภาษณ์นักข่าวเดอะเนชั่น "โครงการดังกล่าวเงินลงทุนจะเอามาจากที่ไหน ?" 1 พฤศจิกายน 2548 (คริกฟังเสียงพร้อมภาพประกอบ 3:55 นาที) Where do all the funds for the Thai Canal Project come from? November 1, 2005 click for detail (3:55 min)
 
 
ตอบสัมภาษณ์นักข่าวเดอะเนชั่น "ธุรกิจของภาคเอกชนใดบ้างจะมาใช้บริการ ?" 1 พฤศจิกายน 2548 (คริกฟังเสียงพร้อมภาพประกอบ 1:44 นาที) Which parts of business in private sector will be rendered the Thai Canal service? November 1, 2005 click for detail (1:44 min)
 
 
 
กิจกรรมโครงการคลองไทยที่วุฒิสภาชุดปัจจุบันกำลังผลักดันต่อ
       
วันที่13กรกฏาคม2554ที่คณะอนุกรรมาธิการพัฒ นาส่งเสริมตรวจสอบพลังงานวุฒิสภาสว.ดร.ไพบูรย์ ซำศิริพงษ์และรศ.ดร.สถาพรเขียววิมลได้เปิดโอกาส ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เรื่องการเมืองสีขาวและ คลอง ไทย
วันที่20กันยายน2554คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ตรวจสอบเศรษฐกิจวุฒิสภาได้เชิญผู้แทนจากกรม สนธิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อสอบถามว่าตามข้อ ตกลง(2489)หลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ประเทศ อังกฤษให้รัฐบาลไทยรับว่าจะไม่ตัดคลองเชื่อม ระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยได้ยกเลิกแล้ว หรือยัง You tube : คลองไทยกับอังกฤษ
วันที่9มิถุนายน2554คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ตรวจสอบเศรษฐกิจวุฒิสภาได้เชิญผู้แทนจากกรม เจ้าท่ากรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและผู้แทน กรมอุทกศาสตร์เพื่อหาข้อมูลเรื่องคลองไทยกับ ปัญหาเรื่องความลึกระดับน้ำทะเลผลของน้ำขึ้น และลง ตลอดจนถึงทรัพยากรทางชายฝั่งทะเล
วันที่ 13 กันยายน 2554 คณะอนุกรรมาธิการพัฒนา ตรวจสอบเศรษฐกิจ วุฒิสภาได้เชิญผู้แทนจากสำนัก งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อสอบถามเรื่องที่ วุฒิ สภาชุด (พ.ศ. ๒๕๔๓ -๒๕๔๘) ที่ได้ผ่านความเห็น ชอบของโครงการขุดคลองไทย ตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘ ว่าปัจจุบันว่าได้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว
วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา9:00น-10:00 น. สว. ดร.ไพบูรย์ซำศิริพงษ์และรศ.ดร.สถาพรเขียววิมลใน รายการมอง รัฐสภา ติดตามได้ใน You tube คลอง ไทย
วันที่4สิงหาคม2554เวลา11:00น.-12:00น. วิทยุรัฐสภาสว.ดร.ไพบูรย์ซำศิริพงษ์จังหวัดปทุมและ รศ.ดร.สถาพรเขียววิมลพูดเรื่องคลองไทยในราย การเกาะ ติดรัฐสภา
       
คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค เชิญตัวแทนจาก ภาครัฐ และ ภาค เอกชน เข้าร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น "โครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) กับความ มั่น คง และ เศรษฐกิจของชาติ" เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 13:30 น. ถึง 16:00 น. ณ ห้องประชุม กรรมาธิ การ ห้อง306 ชั้น3 คริกดู 1.You tube วิสัยทัศน์สภาหอ การค้าต่อคลองไทย 2.You tubeวิสัยทัศน์สภา พัฒ (ศสช.)ต่อคลองไทย
การบรรยาย "โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) เสริมสร้างระบบการขนส่ง สร้างเศรษฐ กิจ และความมั่นคงของ ชาติได้อย่างไร" วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยเทค โนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จัดโดยคณะ อาจารย์ ผศ.ดร.ถิรยุทธ ลิมานนท์ อ.ศาสตร์ สุขประเสริฐ และ อ.กาญจน์ สุอังคะ บรรยายโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีต ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา โครงการขุดคอคอดกระ(คลองไทย) วุฒิสภา (ประวัติผู้บรรยาย) You tube ม.เทคโนโลยี สุรนารี ตอนที่ 1 (14.09 min)
วุฒิสมาชิก สมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้ม ครอง ผู้บริ โภคมีความสนใจ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการขุด คลองไทย (คอคอดกระ) กับ ความมั่น คง และเศรษฐกิจของชาติ" อีกครั้งเมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553 ณ อาคาร รัฐสภา2 ห้อง ประ ชุมคณะกรรมาธิการ 301 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม. เวลา 14:00 - 16:00 น. บรร ยายโดย รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการ ขุดคอคอดกระ (คลองไทย) วุฒิ สภา (ประวัติผู้บรรยาย)
วุฒิสมาชิก ตวง อันทะไชย ประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการ คุ้ม ครอง ผู้บริ โภค ได้เชิญ รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ วิสามัญ ศึกษาโครง การขุด คอคอด กระ (คลองไทย) วุฒิสภา บรรยายพิเศษเรื่อง "โครงการขุดคลองไทย (คอคอดกระ) กับความมั่นคง และ เศรษฐกิจของชาติ" เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552 ณ อาคาร รัฐสภา 2 ห้องประ ชุม คณะกรรมาธิการ 302 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม.

 

 
เพื่อให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อ โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) ถึงผลดีผลเสียที่มีผลต่อเศรษฐกิจ และความ มั่นคงของชาติอย่างไรซึ่งโครงการได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิ สภาแล้ว อย่างเป็นเอกฉันท์เมื่อ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2548 หากสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดๆที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดได้จากอดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาคลองไทย วุฒิสภา ได้ที่เบอร์ โทร 081-692-6723
 
 
 
วุฒิสภาเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ขุดคลองไทยเมื่อเวลา 16:09 นาฬิกา วันที่ 24 มิถุนายน 2548 NEWS,House of senators reached concensus on Thai Canal Project at 4:09 pm.on June 24, 2005
 

ณ วันนี้บนเส้นทางทางการเมือง ของโครงการขุดคลองไทยได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องในแนวทาง ของรัฐธรรม นูญไทยอย่างสมบูรณ์ ต่อแต่นี้ไปประชาชนคน ไทยสามารถติดตามสอบถาม รัฐบาลได้แล้วว่าโครงการขุด คลอง ไทยก้าวหน้า ไปถึงไหน ? (คริกดูYoutube 5:53min

At the present moment, Thai Canal Project incurs graciously and politically in harmony with Thai Constitution. From now on every thai citizen should be able to make any inquiry to Thai Govenrment for the project progression (click here for You tube 5:53 min)

   

air01air02air03air04

โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ จัดบรรยายเรื่อง"โครงการขุดคลองไทยกับความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ" ผู้บรรยาย 1.นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ 2.ศ.ดร.พลโทโอภาส รัตน์บุรี 3.พลอากาศเอกกานต์ สุระกุล 4.รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล (อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2550  ( คริกดูYou tube )

   

Sym02Sym03Sym04Sym01Sym05

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2550 อดีตคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา และ ผู้สนับสนุนได้ร่วมกันก่อตั้ง "ชมรมคลองไทยแห่งชาติ" ได้มีการ เซนต์ ชื่อผู้ร่วมกันก่อตั้งชมรม มีอดีตประ ธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา(นายคำนวณ ชโลปถัมภ์) อดีตกรรมาธิการ วิสา มัญศึกษา โครงการขุด คลองไทย วุฒิสภา (พล.อ.อ. กานต์ สุระกุล) อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึก ษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา(รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล) และหลังจาก นั้นผู้ร่วมสนับ สนุนทุกท่านเซนต์ ชื่อผู้ร่วมก่อตั้งชมรม  

navy001navy002navy003

การบรรยายพิเศษเรื่อง "เชื่อมอันดามันและอ่าวไทยในต่างมุมมอง" เมื่อ วันอังคาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2551 ณ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กองทัพเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เวลา 9:00 - 12:00 น. มีผู้ร่วม การบรรยาย 1. พลเรือเอก ถนอม เจริญลาภ (อดีดเจ้ากรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) 2. รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมา ธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคลองไทย วุฒิสภา) 3.นาวาเอกจุมพล ลุมภิกานนท์ ผู้ดำเนินรายการ 4. ดร.จุฬา สุขมานพ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม) 5. รศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธ (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย) (คริกดูYou tube)

Senate(45)01Senate(45)02Senate(45)03Senate(45)04

คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุดคอคอดกระวุฒิสภา ได้เข้าร่วมประชุมกับ คณะศึกษาโครงการขุด คอคอดกระของรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ และคณะกรรมการโครงการ ขุดคลอง กระแห่งชาติ ได้มีความเห็นว่าโครงการขุดคอคอดกระ ยังไม่ได้กำหนดชัดว่าเป็นเส้นแนวในการขุดคลอง เพื่อ ความ เหมาะสมในหลายๆด้าน เช่นความเป็นเอกลักษ์ของชาติ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ เห็นควรควรเปลี่ยนชื่อ เป็น "โครงการขุดคลองไทย" เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕

enc1enc2enc3enc4

จดหมายเปิดผนึกถึงสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ

เรียน ท่านสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สถานะภาพทางการเมืองในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีทั่วไปว่า สภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน บ้านเมืองอยู่ในสภาวะ ที่กำลังทรงตัว และทรุดลงทุกขณะสถานการณ์เช่น นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก และไม่มีใครสามารถจะบอกได้ ว่าสถาน การณ์แบบนี้ จะเป็นครั้งสุดท้าย หรือหมดไปจากประเทศไทยได้หรือไม่ความไม่มั่นคงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่ ว่าจะ เกิด ขึ้นจากเหตุ ผลอะไรก็ตามย่อมหมาย ถึงความเสียหายของบ้านเมือง ซึ่งเป็นที่มาของปัญหาที่จะนำพาประเทศ ไปสู่ความ อ่อนแอ ทางด้านสังคมเศรษฐกิจ รวม ถึงความ มั่นคงของประเทศประชาชน คนไทยทุกคนย่อม ไม่อยากให้ประเทศม ีสภาพการณ์เป็นอย่างที่เป็นอยู่เช่นนี้ กล่าวคือยืดเยื้อและอาจเกิดขึ้นกับรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งใน อนาคต (คริกอ่านรายละเอียด) 1 กันยายน 2549

DC.1DC.2DC.3DC.4

ในระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2551 รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อาจารย์ประจำภาควิชา วิศวกรรมวัสดุ และเทคโนโลยีการผลิต เดินทางไปนำเสนอบทความวิจัย ในการประ ชุมวิชาการ The INFORMS Annaul Meeting Washington D.C. 2008 ในหัวข้อเรื่อง " Thai Canal project feasibility study and Canal Line consideration for the Thai Canal กรอบการพิจารณาแนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ) " จัดโดย The Institue for Operation Research and Management Sciences ณ กรุง Washington D.C. และใน วันที่ 19-20 ตุลาคม 2551รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล ไปบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "ขุดคลองไทย (คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" ให้ชาวไทยในรัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์

kmitnb01kmitnb02kmitnb03

                การบรรยายพิเศษเรื่อง"โครงการขุดคลองไทย(คอคอดกระ) กับเศรษฐกิจ และความ มั่นคงของชาติ" จัดโดย อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ผศ. ปรีชา อ่อง อารี) ณ สถาบันเทคโนโล ยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือบรรยายโดย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการขุด คลองไทย วุฒิสภา) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551

   

Irrigation02Irrigation03Irrigation04Irrigation01

สถาปนิก สุเทพ สมเจริญ หัวหน้ากลุ่มออกแบบสถาปัตย์กรรมกรมชลประทาน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ขุดคลองไทย (คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" ณ อาคาร วิศว กรรมศาสตร์ กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดุสิต 10300 กทม. ผู้บรรยาย รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล (อดีตที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครง การขุดคลองไทย วุฒิสภา) เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2550

   

Islam1Islam2Islam3Islam4

                ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จัดงานแสดงความยินดีกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ว่าที่เลขาธิการสมาคมเอเชียน และ จัดการบรรยาย พิเศษ เรื่อง "ขุดคลองไทย (คอคอดกระ) แล้วประเทศไทยจะได้อะไร?" ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กทม. ผู้บรรยาย 1. นายคำนวณ ชโลปถัมภ์ 2. รศ.ดร. สถาพร เขียววิมล เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2550

   

Pat01Pat02Pat03Pat04

จดหมายเปิดผนึกถึง นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

เรียน นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เรื่อง นายกอภิสิทธิ์พูดถึงโครงการขุดคอคอดกระในรายการ “ เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ ” (คลิกอ่านรายละเอียด)

สส. อลงกรณ์ พลบุตรรองหัวหน้าพรรค ได้เชิญ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา โครงการคลองไทย (คอคอดกระ) วุฒิสภาบรร ยายเรื่องความเป็นไปได้ของ โครงการขุดคอคอดกระ กับระบบโลจิสติกส์ ณ พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ กทม.(You Tube 9:26 min)

   
LA01LA02

ชาวไทยใน USA สนใจให้การสนับสนุนโครงการขุดคลองไทยรวมตัวก่อตั้ง "ชมรมคลองไทย" THAI-CANAL ASSOCIATION (คริกอ่านวัตถุประ สงค์ของชมรมคลองไทย) เมื่อ วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2549 (คริกดูรายชื่อผู้ก่อตั้ง) หลังจากที่ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล และ ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ ได้ไปออกรายการ โทรทัศท้องถิ่นของ Los Angeles ไปบรรยายพิเศษ ณ วัดไทยใน Los Angeles รัฐ California วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2549 และไปบรรยายพิเศษ ณ วัดพุทธิชิโนฮิลส์ รัฐ California วันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2549 จัดโดยสมาคม THAI ASSOCIATION OF SOUTHERN CALIFORNIA ก่อนที่ รศ.ดร.สถาพร เขียววิมล จะไปประชุมวิชา การที่ Pittsburgh รัฐ Pennsilvania ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับ รศ.ธนากร เกียรติบรรลือ และ ผศ.นวลศรี เอิบกมล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอม เกล้าพระ นครเหนือ ในหัวข้อ "What will Thailand benefit from the Thai Canal Project ?" และหัวข้อ "The Economic Impact of the Thai Canal on Asean and the World " (คริกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) เทปบันทึกรายการโทรทัศน์ ณ เมืองลอสแอนเจลิส รัฐคาริฟฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา       

ขุดคลองไทยแล้วประเทศไทยจะได้อะไร? What benefits will the Thai Canal create for Thailand?

คลองไทยเกิดขึ้นเมื่อใด จะเป็นคลองเดินเรือหลักของโลก คลองไทยจะเป็นธงนำเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง คลองไทยจะสร้างเส้นทางเดินเรือของโลกใหม่ จะช่วย ย่นระยะ ทางการเดินเรือโลก และความปลอดภัยได้มากขึ้นความโชคดีของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเส้นทางเดินเรือของโลกผ่าน ซึ่งหมายถึงว่าประเทศไทย ตั้งอยู่บนทำเล ทองของ โลก เมื่อเรือแล่นมาก็เสมือนกระแสน้ำหรือกระแสเงินตราต่างประเทศนำพาเงิน dollars เข้ามาประเทศด้วย ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์มากมายมหาศาล เพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความฉลาด และความสามารถ ของประ เทศของเราเอง (คริกอ่านรายละเอียด) The Thai Canal will be a global canal when built. The Thai Canal will be an economical flagship for a secure country. (Read more)

   

ศักยภาพของประเทศไทยในการลงทุนโครงการคลองไทย Potential of the Thai Canal project.

โครงการคลองไทยเป็นโครงการใหญ่ ลงทุนที่สูงมากประมาณ 4 - 5 เท่าของงบประมาณการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ (150,000 - 200,000 ล้านบาท) สำหรับงบประ มาณ การก่อ สร้าง โครงการคลองไทย ประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้านบาท (คริกอ่านราย ละเอียด) TheThaiCanal project is a high cost investment project , about 5-6 times the budget of the Suwana phoom Airport , which is about 120,000 - 150,000 Million Baht. (Read more)

 

 

การเปรียบเทียบผลประโยชน์รโครงการแลนด์บริดจ์ กับโครงการ คลองไทย Comparison of benefits between the Thai Canal Project Land Bridge.

หากโครงการแลนด์บริดจ์คุ้มในทางเศรษฐกิจจริงๆ ในการขนส่งทางบกแทนการสร้างคลอง เพื่อการขนส่งทางน้ำ คลองหลักต่างๆของโลกคงไม่ได้เกิด เช่น คลอง ปานามา หรือคลอง สุเอช และอีกหลายๆคลองหลักของโลก การทำโครงการถนน (Land Bridge) หรือโครงการสร้างคลองเชื่อมสองฝั่งทะเลต่างก็เกิด ประโยชน์ทั้งสิ้น แต่ถ้าเปรียบ เทียบการใช้ประ โยชน์ระหว่างการสร้างคลองกับแลนด์บริดจ์แล้วสาระ ประโยชน์จะแตกต่างกันอย่างมาก (คริกอ่านรายละเอียด). If the Land bridge project is feasible economically, using land transportation to replace sea transporta tion, the main canals of the world wouldn’t have been created such as the Panama Canal or Suez Canal and other canals around the world. (Read more)

   

กรอบการพิจารณา แนวขุดคลองไทย (คอคอดกระ) Scope of approval. The Thai Canal.

การพิจารณาแนวขุดคลองไทย(คอคอดกระ) จากอดีตมาถึงปัจจุบันเหตุผล และสถานการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเหตุผลทางด้านความมั่นคง ทางเศรษฐ กิจของ ประเทศ เป็นผล และมีความสำคัญที่เห็นได้ชัดที่สุดยิ่งการแข่งขันที่รุนแร็ง ทางด้านเศรษฐกิจของสังคมโลกในยุคปัจจุบันกลับกลายเป็นความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ บงบอกชี้นำถึงความมั่นคงแทนทางทหารเสียอีก ทำให้ความคิดในการที่จะขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจจึงเป็นบทบาท ที่ท้าทายของประเทศ ไทยต่อไปความคิด ในการที่จะขุดคลองก็จะยังมีอยู่ตลอดเวลาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความคิดในเส้นทางแนวขุดคลองก็มีการนำเสนอขึ้นมาใหม่ และปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา มาจนถีง ณ เวลานี้มีอยู่ด้วยกัน 12 แนวคลองที่จะขุดดังนี้ (คริกอ่านรายละเอียด) Canal Line consideration for theThai Cannal.In the present, the reasons and situations have changed dramatically,the reasons of economical security are the mostimportant. (Read more).

 

 

คลองไทยดับไฟใต้  Thai Canal to end southern disputes.

ความเจริญเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาภาคใต้ได้ ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจะเอาความเจริญ เข้าไปได้อย่างไร? การขุดคลองไทยจะทำให้กลุ่มอิทธิพลหรือ ผู้ก่อการร้ายจะถูกกลืน ด้วยสังคม เมืองลดบทบาทลงเพราะความเจริญเข้าไปถึง ทุกพื้นที่ของประเทศไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ที่แนวคลองพาดผ่านเท่านั้นแต่ ยังถึงพื้นที่บริเวณ ชายแดน ไทย-มาเลเซีย อีกด้วยทำให้ สามารถช่วยลดปัญหาจากเดิมที่ชาวบ้านเคยต้องหวาดระแวงสวัสดิภาพของตน เนื่องจากกลุ่มอิทธิพลสามารถเข้ามามีบทบาทต่อชาวบ้านได้ง่าย เพราะยัง ไม่มีความ เจริญเข้าถึง และจากการที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยยังมีความเจริญที่ด้อยกว่าฝั่งมาเลเซียจึงอาจทำให้กระทบต่อความรู้สึกของผู้คนใน 3 จังหวัด ให้เกิดความรู้สึกเหินห่างประเทศไทย ที่ทำให้พวก ตนด้อยกว่า ไม่มีความ เจริญ เหมือนประ เทศเพื่อนบ้าน (คริกอ่านรายละเอียด) The disputes in the 3 southern provinces of Thailand have been around for a long time. But at the present, news of the situation in those provinces about violence and battles pour out continuously. The present situation has effect and is discontenting news to the whole country inevitably. (Read more)

   

คลองไทยประตูสู่ความมั่นคง และความมั่นคงแห่งชาติ The Thai Canal gateway security. And national security.

การขุดคลองกระในทางวิชาการ มิใช่เป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะมีทฤษฎีทางวิชาการสนับสนุนอยู่ถึง 3 ทฤษฎีด้วยกันคือ ทฤษฎีแรก นายพลเรือ อัลเฟรตเทเยอร์ มาฮาน ซึ่งกล่าว ว่าประเทศใด มีที่ตั้งอยู๋บนเส้นทางเดินเรือโลกประเทศนั้นจะได้เปรียบทางสมุททานุภาพ อันหมายถึงการค้าขายระหว่างประเทศ การขุดคลองกระจึงเป็นการ สร้างพลัง อำนาจแห่งชาติทางทะเล (คริกอ่านรายละเอียด)

   

คลองกระในมุมมองของนักเดินเรือคนหนึ่ง โดย พรานทะเล In view of the canal made navigable by Parnthala.

ผมได้มีโอกาสฟังความเห็นเรื่อง คลองกระ จากนักวิชาการหลายท่านโดยการสัมมนาจากสื่อสารมวลชนทั้งทางโทรทัศน์ และทางหนังสือพิมพ์ต่างๆตลอดทั้งได้มีโอกาสอ่าน เอกสารที่เกี่ยวกับคลอง ที่จะขุด ระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งมักเรียกว่าคลองกระ เพราะในการเดิมนั้น บริเวณคอคอดกระน่าจะเป็นจุดที่แคบที่สุดของ แผ่นดิน โดยที่จะ เชื่อมทะเลของทั้งสองฝั่งไว้แต่จะเป็นจุดใดก็ตามหรือตั้ง ชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคลองกระ คลองสยามหรือคลองแห่งชาติ ก็คือคลองที่เชื่อมต่อมหา สมุทรอินเดีย กับมหา สมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการย่นระยะทางในการเดินเรือระหว่างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของโลก ถ้านับประเทศไทยเป็น จุดกลาง (คริกอ่านรายละเอียด)

   
โครงการคลองไทยให้ความรู้ประชาชน "สร้างคลองไทยสู้ภัยเศรษฐกิจ ชาติมั่นคง" Learning from the Thai Canal Project
"Construction of the Thai Canal to resolve the Thai economic crisis and improve national security"

เว็ปคลองไทยก่อตั้งวันที่ 22 สิงหาคม 2545, www.thai-canal.org. Launched in August 22, 2002.